Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Care Concepts Europe B.V., gevestigd aan Daviottenweg 40 5222 BH ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.zorgvoorzzp.nl/ Daviottenweg 40 5222 BH s-Hertogenbosch

L.L.J. Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van Care Concepts Europe B.V. Hij is te bereiken via info@zorgvoorzzp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Care Concepts Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

> Voor- en achternaam

> Geboortedatum

> Adresgegevens

> Telefoonnummer

> E-mailadres

> Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

> Locatiegegevens

> Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgvoorzzp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Care Concepts Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

> Het afhandelen van uw lidmaatschap, zoals de betaling en het versturen van ons certificaat.

> Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en eBooks.

> In sommige gevallen moeten wij u mailen om u te helpen bij onze dienstverlening.

> U te informeren over wijzigen- en of aanpassingen in onze dienstverlening of verlengingen.

> Wij bieden u ook de mogelijkheid een account aan te maken via ons systeem.

> Care Concepts Europe B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Care Concepts Europe B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker of partners van Care Concepts Europe B.V.) tussen zit. Care Concepts Europe B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

> Online database, voor het bijhouden van lidmaatschapsgegevens. Hierin staan de bedrijfs- en persoonsgegevens van de leden.

> Online boekhoudprogramma, voor het voeren versturen van facturen. Hierin worden de leden als debiteur aangemaakt met daarbij de bedrijfsgegevens.

> Online betaalsysteem. Voor het online betalen van het lidmaatschap. Hierin worden de bedrijfsgegevens en de factuurgegevens opgegeven.

> E-mail marketing software. Hierin staan de mailadressen, voor- en achternaam van onze leden vermeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Care Concepts Europe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Reden voor het bewaren van deze gegevens met bewaartermijnen:

> N.A.W. gegevens, zolang deze wettelijk voor de belastingdienst bewaart dienen te worden

Delen van persoonsgegevens met derden

Care Concepts Europe B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Care Concepts Europe B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Care Concepts Europe B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zorgvoorzzp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Care Concepts Europe B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Care Concepts Europe B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Care Concepts Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorgvoorzzp.nl.